Samenwerken aan passend onderwijs

Aandacht+ is het samenwerkingsverband (SWV) voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in Emmeloord, Lemmer en Urk, dat zich inzet voor alle leerlingen verbonden aan het SWV.

Het doel van het SWV is dat alle leerlingen een plezierige middelbare schooltijd hebben en kansen krijgen voor een succesvolle toekomst binnen het onderwijs.

Extra ondersteuning
Het SWV ondersteunt de school als er meer nodig is voor een leerling dan de school zelf kan bieden. Het SWV onderzoekt en bekijkt wat de mogelijkheden zijn voor de leerling. De extra ondersteuning wordt door het SWV snel, toegankelijk en zo dichtbij mogelijk, passend bij de leerling ingezet. Dit kan in de klas of buiten de klas zijn en individueel of aan een hele groep. Het liefst op de eigen school en als dat niet meer lukt, wordt er een alternatief gezocht. Dit kan gaan om een tijdelijke Rebound-plaatsing of een andere school binnen het SWV. Ook kan er hulp van een deskundige worden ingezet.

Wat biedt het SWV voor de scholen:

  • Expertisecentrum van vier orthopedagogen en één GZ-psycholoog/ orthopedagoog
  • Leerlingbegeleiders
  • Reboundvoorziening
  • Taalarrangementen en NT2-begeleiders
  • Deskundigheidsmiddagen
  • Afgeven van Toelaatbaarheidsverklaringen VSO, Praktijkonderwijs en aanwijzingen LWOO
  • Verbindende factor tussen verschillende V(S)O-scholen door overkoepelende vergaderingen/overleggen (PCL/PCLT/ZAT/ZPL).

Hieronder wordt bovenstaande kort toegelicht.

Psychologen en orthopedagogen
Aandacht+ heeft als expertisecentrum vier orthopedagogen en één GZ-psycholoog in dienst waaraan, door de zorgcoördinatoren van de scholen, advies gevraagd kan worden. De GZ-psycholoog/orthopedagogen voeren diagnostische onderzoeken uit (o.a. dyslexieonderzoeken, psychologisch onderzoeken of intelligentie-onderzoeken) en zijn betrokken bij het afgeven van de Toelaatbaarheids-verklaringen voor het VSO en Praktijkonderwijs en de aanwijzingen LWOO.

leerlingbegeleiders
Er werken leerlingbegeleiders die zo preventief mogelijk met jongeren aan de slag zijn. Deze begeleiding vindt groepsgewijs plaats en incidenteel individueel, bijvoorbeeld door middel van gesprekken of actief bezig zijn. Vanuit diep vertrouwen werken zij samen met de leerlingen. Zij staan in nauw contact met het netwerk (o.a. ouders, zorgcoördinatoren, GGD, leerplicht). Daarnaast geven zij ook klasseninterventies, video-interactiebegeleiding en zijn ze inzetbaar voor scholing en workshops voor docenten.

Rebound
Rebound Aandacht+ is een tijdelijk traject voor leerlingen die om verschillende redenen dreigen vast te lopen in het Voortgezet Onderwijs. In een andere omgeving met intensievere begeleiding worden de leerlingen op weg geholpen om weer sterker terug te keren naar hun eigen school. De Reboundperiode is dan ook gericht op inzicht krijgen in het (eigen) handelen van de leerling. Dit gebeurt in een rustige setting waar de leerling even op adem kan komen en werken aan persoonlijke vaardigheden en schoolwerk. Tijdens de Reboundperiode vindt er tussen school, ouders en Rebound een nauwe samenwerking plaats. De leerling blijft ingeschreven op de eigen school. Het doel is om weer terug te stromen naar de eigen school. In een enkel geval zal de terugkeer niet mogelijk of wenselijk zijn, dan wordt er samen naar een passende onderwijsplek gezocht.

NT2
Voor NT2-leerlingen is er begeleiding vanuit het taalarrangement, dat wordt gegeven door de NT2-begeleiders. Leerlingen krijgen individueel of in kleine groepjes extra ondersteuning, met als doel de schoolgang voor anderstaligen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een NT2-leerling aan bepaalde criteria voldoen.

Deskundigheidsmiddagen
Verder organiseert Aandacht+ op jaarbasis diverse deskundigheidsmiddagen om heel praktisch en laagdrempelig de docenten en andere belangstellenden uit het V(S)O verder te professionaliseren.

Om goed vorm te geven aan de werkzaamheden van Aandacht+ vinden wij de samenwerking tussen school, ouders en leerling van groot belang. Hierdoor is het mogelijk om leerlingen goed onderwijs te bieden en daar waar nodig èn mogelijk aanpassingen te doen.

Sterker door samenwerken