Verzuim

Het is belangrijk dat alle leerlingen zo veel mogelijk op school aanwezig zijn, op tijd in de les aanwezig zijn en zo weinig mogelijk verzuim laten zien. Als verzuim dan toch gebeurt, heeft dit consequenties.

 

Te laat of lessen missen

Er is sprake van schoolverzuim wanneer een leerling niet op school aanwezig is op momenten dat hij/zij aanwezig moet zijn of te laat in de lessen komt. Verzuim is geoorloofd wanneer de school toestemming heeft gegeven of er een geldige reden voor is, zoals ziekte. Is dat niet het geval dan noemt men dat spijbelen of ongeoorloofd verzuim. Wettelijk gezien is spijbelen, in de leerplichtige leeftijd (tot 18 jaar), een overtreding van de Leerplichtwet.
Wanneer een leerling te laat in de lessen komt of lessen mist dan heeft dit consequenties. Dit noemen wij ongeoorloofd verzuim. De tijd die de leerling mist, moet ingehaald worden volgens de afspraken van school. Dit betekent bijvoorbeeld dat de leerling langer op school moet blijven.

 

Consequenties bij aanhoudend verzuim

Bij ongeoorloofd verzuim overtreed je de Leerplichtwet. Bij aanhoudend verzuim wordt de leerling aangemeld voor een gesprek met de leerplichtambtenaar.

Ongeoorloofd verzuim kan uiteindelijk als gevolg hebben dat een leerling bij Halt wordt aangemeld. Zij kunnen de leerling een taakstraf opleggen.

 

Afspraak

De leerling probeert zoveel mogelijk een afspraak buiten het lesrooster om te regelen. Lukt dit niet, dan moet dit een dag van tevoren doorgegeven worden aan de verzuim coördinator. De leerling laat op papier zien dat hij/zij een afspraak heeft of ouder(s)/verzorger(s) melden dit aan school.

 

Ziek

Als een leerling ziek is moeten ouders(s)/verzorger(s) dit tussen 8.00 en 8.30 uur melden op school.

Als een leerling regelmatig ziek is zal de zorg coördinator hierover met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) in gesprek gaan. Bij aanhoudend ziekteverzuim wordt een leerling verwezen door de GGD om samen te bekijken wat de reden van ziekteverzuim is en te onderzoeken wat een leerling nodig heeft om ziekteverzuim te voorkomen.