Leerlingenzorg

Caleido hanteert een samenhangend systeem van leerlingenzorg. De mentor is het eerste aanspreekpunt en signaleert eventuele problemen bij leerlingen. De mentor kan hierbij advies vragen aan en/of ondersteuning inschakelen van de zorgcoördinator of andere interne deskundigen.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator is er voor problemen die de deskundigheid van mentoren en/of docenten overstijgen. De zorgcoördinator initieert zorgactiviteiten en verwijst indien nodig door naar externe instanties. Rinske en Berber zijn de zorg- en antipestcoördinator.
Zij zijn ook aandachtsfunctionaris. Zou je dit Wilt u direct contact opnemen met onze zorgcoördinator, dat kan via r.bakker@caleido-isk.nl en b.delaat@caleido-isk.nl

Hieronder kunt u zien met welke partijen wij zowel intern als extern samenwerken om de leerling ook sociaal emotioneel te laten ontwikkelen en ondersteunen.

Leerlingen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht wanneer zij te maken hebben met gedrag of omstandigheden die zij als onprettig ervaren. De informatie wordt in principe niet met anderen gedeeld, tenzij vertrouwenspersoon en/of leerling anders beslissen, of wanneer de veiligheid van de leerling of iemand anders in het geding is

Vertrouwenspersonen zijn eerste aanspreekpunt voor leerlingen.  

Dalia Al Haj Diab, Thomas Wiebe Swart, Diane Huisstede en Lyda Schol zijn  vertrouwenspersoon.

Wij kunnen gebruik maken van de expertise vanuit het Samenwerkingsverband voor onder andere onderzoek, begeleiding, training, observatie en advies. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://aandachtplus.nl/

Wanneer intern gesignaleerd wordt dat er m.b.t. een leerling behoefte is aan extra ondersteuning op het gebied van sociaal emotionele problematiek of ‘regelzaken’, welke de leerling belemmeren in zijn ontwikkeling en onderwijsproces, kan er gekozen worden voor de inzet van de medewerkers van Re-care: ISMW (Intercultureel schoolmaatschappelijk werk). De leerling kan met de ISMW veelal in eigen taal de problemen en zorgen bespreken waardoor deze in korte tijd goed in beeld zijn en op ingespeeld kan worden.

Wij willen de ouders ook graag betrekken bij de schoolgang van hun zoon/dochter.
Het naar school gaan is in Nederland soms anders dan in het land van herkomst. Bijvoorbeeld wat er verwacht wordt vanuit ouders. Maar soms hebben ouders ook vragen over wat hoort of normaal is in Nederland. Om hierin mee te denken hebben wij een intercultureel opvoedcoach in dienst die ervaringsdeskundige is vanuit de Arabische cultuur.
Zij ondersteunt ook veel jongeren die hier zonder ouders zijn, om mee te denken in zaken uit het dagelijks leven waar zij tegenaan lopen.

Het Zorg Advies Team (ZAT) is een multidisciplinair overleg. In het ZAT komen verschillende professionals uit het onderwijs, de gezondheidszorg en hulpverlening samen, zoals:

  • GGD
  • GGZ
  • (intercultureel) Maatschappelijk werk
  • Ambulant begeleider van samenwerkingsverband Aandacht+
  • Jongerenwerker vanuit Carrefour
  • Leerplichtambtenaar
  • Jeugdagenten
  • Tactus verslavingszorg
  • COA
  • Zorgcoördinator van school

Tijdens dit overleg kan er advies gevraagd worden, en wordt de leerlingbegeleiding en hulpverlening op elkaar afgestemd. Als een leerling ingebracht wordt in het ZAT wordt dit vooraf met ouders besproken.

Het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) en Caleido werken nauw met elkaar samen. Elke leerling heeft binnen het COA een eigen contactpersoon, die hen helpt om dingen te regelen zoals financiën, vervoer etc.

Er is contact met het COA over o.a. verzuim van leerlingen, zorgen omtrent leerlingen en in- en uitstroom van leerlingen.

De orthopedagoog op school is lid van het zorgteam. Zij biedt ondersteuning en begeleiding aan docenten, leerlingen en ouders/verzorgers. Waar nodig doet zij observaties in de klas en neemt zij aanvullende tests en onderzoeken af.