Over ons

Als onderdeel van VariO biedt ISK Caleido onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Leerlingen bij Caleido kunnen afkomstig zijn uit elk anderstalig land. Wij bieden onderwijsprogramma’s aan voor gealfabetiseerd en niet-gealfabetiseerde leerlingen. Het doel van de Internationale Schakelklas (ISK) is door middel van een aangepast onderwijsprogramma de anderstalige leerling optimaal voor te bereiden op het reguliere onderwijs. Zo kunnen ze goed doorstromen naar het voorgezet onderwijs of naar het middelbaar beroepsonderwijs, om daar een diploma te halen.

Naast het leren van de Nederlandse taal is het onderwijs ook gericht op het integreren in de Nederlandse maatschappij. We willen de leerlingen datgene meegeven wat ze nodig hebben om deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Zo gaan ze goed uitgerust hun toekomst tegemoet.

Elke leerling is uniek en elke leerling is welkom bij Caleido. Bij Caleido streven wij ernaar om elke leerling succesvol te begeleiden naar de plek die het beste aansluit bij zijn of haar ontwikkelmogelijkheden. Wij streven ernaar om ons (taal)onderwijs zo krachtig en passend mogelijk aan te bieden. Wij willen kinderen de Nederlandse taal machtig maken op zo’n manier dat ze elke wenselijke vervolgstap kunnen maken. De medewerkers van Caleido zijn intrinsiek gemotiveerd om zowel pedagogisch als didactisch het beste uit de leerling te halen. Wij streven ernaar om leerlingen zich snel thuis te laten voelen waardoor zij allen een gelijkwaardige plek verwerven op Caleido. Samen met ouders/ verzorgers en de leerlingen gaan wij voor het beste resultaat.

Vanuit Caleido zien wij het maatschappelijke belang in het delen van onze kennis en expertise, vandaar dat wij ons richten op regionale ondersteuning. Caleido is een expertisecentrum voor partners met wie wij samenwerken. Wij zijn in de regio de organisatie met expertise op het vlak van onderwijs aan anderstaligen en laaggeletterdheid. Vanuit het oogpunt van zorg en ondersteuning is Caleido de verbindende partij tussen ouders en hulpverlening.

Wij dragen zorg voor een veilige leeromgeving waarbinnen de leerling zich gekend, gezien en gerespecteerd voelt. Wij kennen de leerlingen; wij weten wat zij nodig hebben om optimaal te kunnen ontwikkelen in een zo kort mogelijke periode. Wij gaan met ze in gesprek en volgen hun resultaten. Met ouders/ verzorgers onderhouden we structureel contact, we koppelen terug over de voortgang en we vragen om informatie. De collega’s van Caleido hebben een onderzoekende houding en voeren met elkaar de dialoog om continue het onderwijsleerproces te verbeteren. Wij dragen zorg voor een veilige leeromgeving; het onderwijs is gestructureerd en voorspelbaar. Vanuit de veilige leeromgeving en de kennis over de leerling dragen wij zorg voor een optimale ontwikkeling van de kennis en beheersing van de Nederlandse taal in de breedste zin. Dat doen wij op een integrale manier, de Nederlandse taal staat in alle vakken/ lessen centraal. Leerkrachten weten allemaal, vanuit hun eigen vakgebied en expertise, hoe ze leerlingen op maat kunnen bedienen.

Als Caleido zijn wij actief betrokken in netwerkoverleggen, regionale en lokale bijeenkomsten. Dit zijn bijeenkomsten gericht op thema’s als onderwijs, anderstaligen, nieuwkomers, participatie en werk. Wij zijn betrokken, zoeken kansen voor onze leerlingen en delen onze expertise.

Elke leerling kan alles leren. Dat is het uitgangspunt van het onderwijs op Caleido. Wij houden rekening met het vertrekpunt, dat voor iedere leerling anders kan zijn. Ons onderwijs is duidelijk en herkenbaar. De leerkracht staat centraal, hij of zij maakt het verschil.

  • Om te komen tot leren zijn voor ons de volgende aspecten belangrijk:
  • Het aanbod is gepersonaliseerd en divers
  • Het aanbod is hedendaags en herkenbaar voor de leerling
  • Het aanbod is activerend
  • Het aanbod is uitdagend
  • De leerlingen worden gestimuleerd
  • De leerling heeft keuzevrijheid in het aanbod

Gepersonaliseerd
Het aanbod sluit aan op de voorkennis, het werktempo, de persoonlijke kwaliteiten en individuele behoeften van de leerling. Wij analyseren resultaten van de groep en de individuele leerlingen en stemmen ons onderwijsaanbod en wijze van instructie daarop af. Wij zetten ons in om de leerpotentie van de leerling aan te boren op een passende wijze opdat de leerling een doorgaande leerroute doorloopt. Wij leveren maatwerk op basis van de behoeften en wensen van de leerling. Wij organiseren het onderwijsprogramma zowel intern als extern, op de best mogelijke manier. In school werken docenten samen om te komen tot een passend aanbod en buiten de school zoeken we partners die ons of de leerling kunnen leveren wat nodig is.

Hedendaags en divers
Wij werken met materiaal dat hedendaags is, het onderwijs is afgestemd op voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Het leren wordt geplaatst in een omgeving waar denken (theorie) en doen (praktijk) met elkaar verweven zijn. Kennis, vaardigheden en gedrag worden aangeleerd in echte werkprocessen. Dit is met name van belang in het beroepsonderwijs.

Uitdagend
De basis van het leren begint met kennis, daarna volgen de vaardigheden om deze kennis toe te kunnen passen. Om dit goed te kunnen doen sluiten we aan bij de zone van naaste ontwikkeling. Wij spreken de zone van naaste ontwikkeling aan bij leerlingen door lesstof aan te bieden die net boven het niveau van de leerling ligt. Docenten hebben zo kansen om taal- en handelingsmogelijkheden van kinderen uit te breiden.

Activerend
Wij laten leerlingen actief leren doordat we ze vragen verschillende vaardigheden in te zetten/ te ontwikkelen; zelf ontdekken, voorbeelden bedenken, vragen stellen en uitproberen. Wij maken gebruik van diverse activerende werkvormen. Dit maakt dat het geleerde veel beter beklijft. Hoe meer de emoties, creativiteit en zintuigen betrokken worden, hoe meer het geleerde eigen gemaakt wordt door de leerling.

Stimuleren
Wij motiveren leerlingen door ze actief te betrekken bij hun eigen leren. Docenten stimuleren de onderzoekende houding van de leerlingen. Door diversiteit in het aanbod wordt ontwikkeling van talenten, kwaliteiten en interesses geprikkeld. Wij vinden zelfstandigheid en zelfraadzaamheid belangrijk. Keuzemogelijkheid voor leerlingen speelt daarin een belangrijke rol. Er is in het onderwijsprogramma naast het verplichte deel in het curriculum ruimte voor verdieping, verbreding of herhaling van het aanbod in het vrije onderdeel. De leerling zet deze tijd in om bezig te gaan met zijn kwaliteiten, interesses en/ of onderwijsbehoefte.

Wij gaan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs met bewezen effectieve didactische strategieën. Dit geldt voor onze lessen over de Nederlandse taal én ook voor alle andere vakken die we aanbieden. Onze lesinhouden zijn altijd gekoppeld aan leerdoelen zodat er doelgericht wordt lesgegeven. Belangrijk aandachtspunt is hoe wij leerdoelen ordenen en wat dat betekent voor ons curriculum. De samenstelling en wijze van werken op Caleido is uiterst dynamisch, dat komt voort uit de specifieke doelgroep waar wij mee werken.

Docenten op Caleido geven effectief les middels expliciete instructie (Rosenshine, 2012). Leerlingen die de leerdoelen hebben behaald volgen de lijn van doorstroom die is voorspeld na de intakeperiode. Docenten volgen de individuele ontwikkelingen en sturen continue op het voorspelde uitstroomniveau

Om ruimte te creëren voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs zetten we in op het borgen en uitbouwen van een veilige en vertrouwde leer- en leefomgeving in de school waarin leerlingen door docenten in hun sociaal-emotionele ontwikkeling worden gestimuleerd en begeleid. Op de locaties heerst er een klimaat van rust, regelmaat en structuur waarin wangedrag en pesten niet wordt getolereerd. Door het modelleren van gedrag wordt leerlingen een professionele schoolhouding aangeleerd.

Naast dat leerlingen op Caleido onderwijsinhoudelijk onderwijs aangeboden krijgen organiseert Caleido, de school, ook een maatschappelijk aanbod. We verzorgen lessen burgerschap en bieden diverse voorlichtingen en bijeenkomsten aan; allen vanuit de insteek om de integratie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Leerlingen die meer aankunnen worden uitgedaagd doordat hen meer diepgang en een open leeromgeving wordt aangeboden waarin ze de kennis kunnen toepassen. De begeleiding wordt sneller afgebouwd zodat leerlingen de leerstof zelfstandig kunnen verwerken. Daarnaast bestaat er voor leerlingen ook een aanbod om buiten Caleido te leren. Dit geldt voor leerlingen die meer aan kunnen en voor leerlingen die een andere onderwijsbehoefte hebben. Het onderwijs op basis van een specifieke onderwijsbehoefte wordt de komende jaren verder uitgewerkt en vormgegeven.